Advertise with kutlwano
Home » Mmamalome

Mmamalome

Cynthia Matthys

Mmamalome Ke na le mathata. Ke ne ka tshola ngwana le mokapelo wa me mme morago ra kgaogana ka a ne a imisiwa ke rre o sele, jaanong o gana ka...

read more

Mareledi, Selebi-Phikwe

Mmamalome Mo ke go bonang le dintsa ga di go bogole, Mmamalome ke mme yo o tlhadilweng ke monna ke santse ke le monnye. Ka godisa bana ba ke le nosi...

read more

Benni, Ghetto

MMAMALOME: Kgang e ga ke itse ke simolole ke e ale jang ka pelo yame e hupediwa ke khutsafalo. Ke lekawana la kwa bokalaka mme ke belegwe ka ngwaga wa...

read more

Anonymous - GABORONE

MOKAPELO WAME O IMISITSE KE ILE BOTSETSING Ke mme wa dingwaga tse di masome a mararo wa kwa Borolong. Ka ditiro di re posa go anama le lefatshe leno, ke ne...

read more

Tlhoka Ina

KE IMELWA KE LE ESI Ke ne ke kopa thuso le kgakololo mabapi le kgang yame. Ke mme yo o nyetsweng ke na le ngwana le rre yo o nyetseng. Ga...

read more

Ba Mmandunyane

RE IPOPILE RE BANTSI KA PALO Re kwalela Kutlwano re na le mathata mo motseng wa Mmandunyane. Santlha re bua ka tshenyetso sechaba ya motse, bogogi jwa motse ke masika le...

read more

Kebareng Meekwane - NATA

LE JAANA GA KE ISE KE BONE DITUELO TSAME Mmamalome ke kwala jaana ka kutlobotlhoko. Ke ne ke bereka mongwe kwa Nata. E ne ke motho wa Mosetse, kwa Nata o...

read more

Ditiro, Maun

Ke nyetse bodipa Ke rre wa dingwaga tse di masome mararo le botlhano, ke ne ka tsena mo nyalong e e seng boitshepo ka mosadi yo ke mo nyetseng a...

read more

Reason

My uncle robbed me of my inheritance My father had full ownership of an expensive house in Phakalane. In 2004, when I was 10 years old, he passed away, and I...

read more

Simonsizola

Motsadi yo o pelo kemang… Mme motsadi wame o tlhokafetse ka ngwaga wa 1996. Ke ne ke na le dingwaga di ka nna lesome le bone. Go ne ga seka ga...

read more

Tsano

Modimo o ntimile Mmalome ke lekawana le dingwaga di masome mabedi le bongwe,ke nna mo mmadinare. Ke tshwenngwa ke size ya bonna jame,ke akanya gonwa melemo ya bo re a itse?...

read more

Metha, Mathangwane

KE FARAFERWE KE DIKOLOTO Ngwaga o o fetileng go ne go leba yo o sebete  ke le mo loratong le lesha ke eja madi a ke neng ke a adimile mo...

read more

Moitlhobogi, Kang

KE PALETSWE KE SEKOLO Ke mosimane wa dingwaga tse di lesome le borataro ke feitse Form 3 ngogola ka ke ne ke le mongwe wa ba ba fetisetsweng fela go ya...

read more

Moipolai, Ranaka

NGWANAKE GA A NTHEEETSE E le ruri ka e tlhoka ka tlhoka boroko, ka e rua ntse ka bo tlhoka hela. Ke na le ngwana wa mosimane o dingwaga di le...

read more

Tshwenyego, Molaladau

O SULE A NKOLOTA Mmamalome, Tota fa nne gotwe baswi ba a tsoga gongwe madi ame ke ne ke tla a bona. Malobanyana  jwale ka festive 2013 ke ne ka adima...

read more

Concerned Boyfriend

Ke tshaba go bolelela mokapelo gore ke nwa diritibatsi Ke rre wa dingwaga tse di masome a mane mme ke mo lenaneong la diritibatsi. Ke tshaba go bolelela mokapelo wame ka...

read more

Joseph

She seems to be avoiding me    Around the end of last year I was introduced to this girl and we hit it off quite well on a date. To cut...

read more

Anonymous in Gaborone

Ke palelwa ke go mo itshwarela Ke palelwa ke go itshwarela rraagwe ngwanake morago ga go ntshotlaka ka lobaka. E ne ya re ka ngwaga wa 2007 ra tshola ngwana wa...

read more

Kgalalelo

I can’t find a job, what should I do? I am a thirty year old woman and I live in Mmaphashalala. I graduated five years back in Bachelors of Marketing and...

read more

Keitekanetse Mundambeli Siphitiphiti

Ke neetswe setsha mo letlotleng la motho Ke mosimane wa dingwaga tse di masome mararo le boferabongwe. Ke kwala jaana ke robetse ka ntho e tshologa madi ka e rile ka...

read more

Esnathi, Matobo

KE DINALANYANA Mmamalome ke dumela gore game e le ruri ke boloi. Fa ke ntseng teng fela go a re ke tseye kana ke topole sengwe. Ke sego le go bona...

read more

Distressed Mother, Gabs

I DON’T TRUST MY BOYFRIEND WHEN IT COMES TO MY DAUGHTER Mmamalome, I am a forty year old mother of two, a boy and a teenage girl. The father to my...

read more

Two tigger, Gabs

BANYANA BA TRICKY! Mmamalome, Ke bone bati ya katse e ntsho e le gone ngwaga o simologang. Ke rre wa dingwaga di masome mararo le botlhano mme ke ntse ke wa...

read more

Distressed lady, Via mail

CAN’T COPE AFTER ABORTION Mmamalome, I had an abortion just over four weeks ago when I was a month pregnant. I didn’t want to do it but really it was for...

read more

Boi, Francistown

KE BETELETSWE KE MOHIRI WAME Mmamalome, ke nna Boitumelo. Ke mosetsana wa kwa Damuchu wa dingwaga di le lesome le borobabobedi. Ke feitse form three mme e rile ke bona botshelo...

read more

Thata, RANAKA

RRAAGWE NGWANAKE  O GANA KA ENE Mmamalome Ke ne ka senyegelwa ke mmereko ngwaga ono mo go neng ga dira gore batho ba ke neng ke re ba ka nkgomotsa ba ntlhanogele...

read more

Chick magnet, OODI

KE PALELWA KE GO NNA LE MOKAPELO A LE MONGWE Mmamalome Mmamalome ke kopa o nthuse ke na le mathata a go nna le motho wa mme a le mongwe ebile se...

read more

Moshe, PaALAPYE

KE THUBA PHUTHEGO KA BOITSHWARO JWA ME Mmamalome Ke moruti mo kerekeng ebile ke na le mosadi le bana ba babedi ba basetsanyana ba ke ba ratang thata. Ke ne ka segodiwa...

read more

Thabo, TONOTA

KE ROBETSE LE NGWANA WA MOKAPELO WAME Mmamalome Ke step father sa ga Lame, mosetsana wa dingwaga di le masome a mabedi le bone. Ke ne ka sala le ene fa mmaagwe...

read more

Kabelo, MMADINARE

KE IPHITISA DINO Mmamalome Ke rre wa dingwaga di le masome a mabedi le bongwe mme ke na le mathata a go nwa bojalwa. Ke simolotse go nwa matute a morara...

read more

Tshepo

Ke tlhoka yo o ka ntlhokomelelang ngwana ke feleletsa dithuto Mma Malome Ke mme wa dingwaga tse di masome a mabedi le bone. Mma Malome ke kwala jaana ke le mo kutlobotlhokong...

read more

KB Ramasu, Serowe

Re batliseng Abraham Lechaena Batswana betsho! Ke ikuela mo go lona ke batla thuso.E ne ya re ka ngwaga wa 1991 malomaarona,Abraham Lechaena a inaa naga.Dintsho tsa masika le manyalo a...

read more

Setlogolo, Via email

Nna le morwadiake re imisitswe ke mokapelo wame Mmamalome Ke mme wa dingwaga di le masome a mane le botlhano mme ke setse ke na le ngwaga di ka nna lesome  le bone...

read more

Eva in Lobatse

Ke na le mathata a go tsietsa le go bua maaka Mmamalome Ke batla go bua nnete mmamalome ka tsholofelo ya gore o tla a nkgakola o sa nkgale o lebeletse ditiro...

read more

Distressed mother

A re o batla ngwana Mmamalome Mmamalome ke kopa thuso go wena. Ke na le ngwana wa mosetsana yo o dingwaga di lesome le boraro. Ke sale ke tshola ngwana yo mme...

read more

Boikago Gosenyamang

Having problem with my ex-girlfriend Mmamalome I was still loving this girl and totally she do not answer my calls. I have tried to sms and still it is the same. What...

read more

Maololo, Via Mail

A ke bolelele mama gore papa o robetse lenna? MMAMALOME,Ke na le dingwaga di le masome a mabedi. Papa o kile a nkitaa a bo a nkgolafatsa a bo a isiwa...

read more

Fidah, SEFHARE

A mme ke ka thola ke mo tshephile mo botshelong? MMAMALOME, Ke mme wa dingwaga tse di masome a mararo, ene ya re ngwaga tse pedi tse di fetileng ka ntshediwa...

read more

Mmaagwe Lolo, GABORONE

How can I get over my ex-boyfriend? MMAMALOME,  I am a young girl aged 25 years and I have been dating a guy and we have a three-year old daughter. He...

read more

Expecting father, GHETTO

My girlfriend is a total control freak! MMAMALOME, I am a young man and I live in Francistown. I am in love with a tertiary student and its now three years....

read more

Morutabana, Gaborone

Ngwana o tshwentswe ke kgaogano ya batsadi Mmamalome Ke morutabana wa sekole se sebotlana mono Gaborone mme e ne ya re beke e e fetileng ka amogela mokwalo o tswa mo mongweng...

read more

Via Mail, Masunga

Ke fitlhetse monna a robetse le mme yo o thusang mo lwapeng Ke mosadi wa dingwaga tse di masome mabedi le botlhano. Ke direla kwa kokelong ya Masunga fa monna...

read more

Distressed mother, Gaborone

A ke ngwana kana kgogomodumo Mmamalome ke kwala jaana ka pelo e e tletseng kutlobotlhoko. Ke na le ngwana wa mosimanyana yo o dingwaga di robang bongwe. Rotlhe mo lwapeng ga...

read more

Johannes Tjitjo, Namibia

Mmamalome Ke batla go bona morwaake Ke kopa thuso mo kgannyeng e e latelang: Ke ka dira jang gore ke latedise my loved Kabo koo Botswana. I am looking for ngwanake Kabo...

read more

Bangongoregi, Kopong

Motokwane o kgaothantse banana ba kopong Tota ka gatwe o a tshwarelwa bone ba o tsaya kae? Ke bua jaana ke utlwisiwa botlhoko ke borre bangwe le tshimanyana nngwe ya motse...

read more

Kedibonye, Gaborone

O nkobile ke sena go mo adima madi Ke go kwalela jaana Mmamalome ka pelo e e botlhoko ka jaana ke jetswe madi ke mosimane. Dingwaga tse pedi tse di fetileng...

read more

Xumka, Shorojenaa

Ke tlhorontshiwa ke ngwana Ke rre wa dingwaga di le masome matlhano le botlhano wa Shorojenaa. Ke na le ngwana wa mosimane yo o dingwaga di masome mabedi mme ga ke...

read more

Frustrated Mother, Gaborone

Ke palelwa ke go mo itshwarela Mmamalome Ke palelwa ke go itshwarela rraagwe ngwanake morago ga go ntshotlaka ka lobaka. E ne ya re ka 2007 ra tshola ngwana wa mosimanyana. Pele...

read more

Nkukuagwe Lee, Francistown

Ngwetsi ga e nthate Mmamalome Ke nna nkukuagwe Lee. Ke mosadimogolo wa dingwaga tse di masome a a supang. Ke na le ngwana wa mosimane a le mongwe yo e leng ene...

read more

Banyepi, Via Mail

O mpitsa letimona Mmamalome Ke mosimane wa dingwaga di le masome mararo mme ke iphitlha le mmenyana yo ke mo fetang ka dingwaga tse pedi wa Tutume. Nna ke a tle ke...

read more

"Via Mail," Gabs

Ba batla go ikgagapelela di-tsame Mmamalome Ke mosetsana wa dingwaga di le masome mabedi le botlhano ke tsena sekole mo Gaborone. Pele ga ke ya sekoleng ke ne ke bereka ka bo...

read more

Ntsima, Mahalapye

Ke tshwentswe ke nyalo e e se nang boleng Mmamalome Ke kwala jaana ka pelo e e botlhoko fela thata. Ke mme wa dingwaga tse di masome mane, ke tsenye mo nyalong...

read more

Ndabatadope, Masukwane

Ke palelwa ke go dirisa madi ka kelelelo Mmamalome Mmamalome ke faraferwe ke dikoloto mo e reng fa kgwedi e fela e be e kare lefatshe le ka fatoga ka tsena. Bothata...

read more

Anonymous, Sefhare

O ntshotlakaka ke sa itse molato wa me Mmamalome Ke mosetsana wa dingwaga tse di masome mabedi le borobabongwe. E ne ya re ka 2009 monna a roma bangwe kwa gae gore...

read more

Mmaagwe Tshiilo, Francistown

  O nkadima madi go rekela bana ba gagwe dijo Go Mmamalome Mmamalome, ke mme wa dingwaga di le masome a mane. Ke na le bana ba le bane ba botlhe ba tsenang...

read more

Ndigele Masimbe

MOSADI GA A NTSHEPE Go Mmamalome Ke rre wa dingwaga tse masome mararo ebile ke nyetse mosadi yo re lekanang ka dingwaga wa kwa Mulambakwena. Sebe sa phiri ke gore ee re...

read more

Anonymous via email

  GA A BATLE KE KGALEMELA NGWANA Go Mmamalome Ke na le kgwedi tse pedi ke nyetse mme yo ke filthetseng a na le ngwana wa mosimanyana yo o ngwaga tse tlhano. Re...

read more

Motlhoka Leina

  KE IMELWA KE LE ESI ​ Go Mmamalome Ke ne ke kopa kgakololo mabapi le kgang yame. Ke mme yo o nyetsweng ke na le ngwana le rre yo o nyetseng. Ga a tlhokomele ngwana wa gagwe,...

read more

Katso, Mabutsane

Ke ipotsa gore a ke motsadi wa me Ke mme wa dingwaga tse di masome mane le botlhano. ke na le bana ba basimane ba le babedi. Mosadi yo ke ka...

read more

Anonymous

Ke mo botlhokong Ke mosetsana wa dingwaga tse di masome mabedi. Ke na le dingwaga di le thataro ke ratana le mosimane wa dingwaga tse di masome mabedi le bongwe. Mosimane...

read more

Anonymous, Francistown

Ke senyegetswe ke sena go ketekwa Ke mme wa dingwaga tse di masome mararo le boraro. Ke ne ke itsholofetse ke le kgwedi tse thataro mme ka senyegelwa morago ga go...

read more

By email, Lobatse

A ke dumele a nnyala? MMAMALOME Ke mme wa dingwaga tse di masome mararo le botlhano wa kwa Peleng. Ka bomadimabe mmamalome ke timilwe thari. Ke setse ke tlogetswe ke borre ba...

read more

Rraagwe Boago, Serowe

BoFacebook ba ntshenyetsa bokamoso jwa ngwana Mmamalome, dilo tse tsa segompieno tsa boFacebook, My Space, Twitter le bo Whats Up di sentse bokamoso jwa ga ngwanake ka jaana a lebetse gotlhelele...

read more

Onneile Gaborone

MMAMALOME Ke mosetsana wa dingwaga di le lesome le bosupa ke dikile ke dira mophato wa botlhano. Ke nna mo Gaborone le mama fa daddy ene a direla kwa moepong wa...

read more

KE TSHWENNGWA KE LETIMONE LA BOJALWA

  MMAMALOME Ke rre wa dingwaga tse masome mabedi le botlhano wa Masunga. Ke gone ke neng ke sa tswa go thapiwa. Mathata a me ke gore ke nwa bojalwa thata gotlhe...

read more

KE KA ITSE JANG GORE O A NTHATA!

  MMAMALOME Ke kwala jaana ka pelo e e rothang kgodu e khibidu ka ke nna ke tshamekisiwa ke bakapelo. Ke kgarejwana ya dingwaga tse masome mararo mme ke na le bana...

read more

GA A TLHOKOMELE NGWANA

  MMAMALOME Rraagwe ngwanake ga a nthuse go tlhokomela ngwana. E setse e le ngwaga mme ga a itse gore a ngwana o tshwanetse go ja, go apara le go tlhapa. Nna...

read more

GA A MPATLE MO LAPENG

  MMAMALOME Ke mosimane wa dingwaga tse lesome le bosupa, ke dira mophato wa botlhano kwa sekoleng se segolwane sa Swaneng. Ga ke tshele sentle kwa lwapeng ka rre yo o nyetseng...

read more

Thuto yame ga e ntswele mosola

  Mmamalome,  Ke mosetsana wa dingwaga tse di masome a mabedi le botlhano. Ke neka bona kotsi ya koloi ngwaga tse pedi tse di fetileng mme ka nna le bogole mo maotong...

read more

Ba re ba batla dilwana

  Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tse masome a mararo le bone, ke na le bana ba le bararo. Ke ne ke nyetswe mme ka tlhokafalelwa ke monna. Morago ga leso, mmaagwe...

read more

A re ga a batle ngwanake

  Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tse masome a mararo. Ke na le ngwaga tse pedi ke le mo loratong le rre, mme re dumalane go nyalana. Mathata ke gore rre yoo...

read more

Re kgaoganngwa ke setsha

  Mmamalome, Ke rre wa dingwaga tse masome a mararo le bosupa, ke na le bonnake ba le babedi ba basetsana. Re sa le re tlogetswe ke batsadi ba rona ngwaga tse...

read more

Motlhokaina 4

BARE BA BATLA DILWANA Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tsedi masome a mararo le bone, kena le bana bale bararo. Kene ke nyetswe mme ka tlhokafalelwa ke monna. Morago ga leso  mmaagwe...

read more

Motlhokaina 3

O GANA RE KGAOGANA Mmamalome, Ke mosetsana wa dingwaga tse di lesome le boferabobedi. Kena le ngwaga kele mo leratong le rre wa dingwaga tsedi masome a mabedi le bobedi. Mo kgweding...

read more

Motlhokaina 2

KEMO BOTLHOKONG Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tsedi masome a mabedi le bone. Ke tshwentswe ke kgang ya gore ke sale ke tlhokafalelwa ke motsadi wame ka ngwaga wa 2002, mme botlhoko...

read more

Motlhokaina

BOGADI BO NKITSA GO NYALA Mmamalome, Ke rre wa dingwaga tse di masome a mabedi le borobabobedi kemo loratong le mme wa dingwaga tsedi masome a mabedi le borataro. Re nale dingwaga...

read more

Onkemetse Tshegetsang, Mahalapye

  Gatwe re reng?   Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tse masome a mabedi le bosupa. Ke modiri wa lekalaneng lengwe le le ikemetseng. Go nale sengwe se ke se etseng tlhoko mo melaetseng...

read more

Onkarabile Rob

    Ga re sa tlhole re tlwana jaaka pele   Mmamalome ke kwala jaana ke tshwenyegile mo moweng. Matshwenyego ame a mo go tlhokeng tshwaragano ga lesika la rona go golelang pele ka...

read more

Ontiretse Segadimo, Molepolole

O ikgatholositse ngwana Mmamalome, Ke mme wa dingwaga tse di masome mararo le botlhano. Ke tshwentswe ke go bo mongwe wa bokgaitsadiake a ikgatholositse ngwana wa gagwe. Ngwana yo o sale a...

read more

Tebo, Makaleng

  Ke eletsa go rua dinotshe Mmamalome ke nale kgatlhego ya go rua dinotshe go itshetsa jaanong ga ke itse gore go dirwa jang. Ke tlhoka kgakololo ya thuo ya dinotshe le gore ke ka di...

read more

Lebo, Tlokweng

  Ke nna ka tlhobaelo Mmamalome Ke mosetsana wa dingwaga tse 20 mme ke nna le mmemogolo ka mme a tlhokafetse. Ke tshwenngwa ke gore m memogolo o gana ke ya kwa ga bo ntate ntswa...

read more

Phenyo, Serowe

  Bonya ke jone sebe Mmamalome Ke kwala jaana ke itlhobog ile, ka ke sa kgone go dira se batho ba bang we ba ka se dirang, ke mathata a bonya. Ke motho yo...

read more

Thuto, Palapye

  Ke dinalanyana Mmamalome Ke mosimane wa dingwaga tse 25 mme bothata jwame ke go nna dinalanyana. Ke godile ke le ngwana fela yo o sa senyeng mme mo dingwageng ka tlelwa ke mowa o,...

read more

Anonymous, Gaborone

POTSO: O itatola mpa Mmamalome ke mosetsana wa dingwaga tse di masome mabedi le bongwe. Ke ne ke ratana le rre mongwe. Mathata a simologile fa ke mo itsese fa ke...

read more

Pastor Thomas Lebitso Kock, Tsabong

POTSO: Kutlo botlhoko mahutsana Ke kwala jaana ka pelo e e botlhoko, ke tshela ka dikakanyo tse di duleng mo tseleng, gonne go lobaka ke ngongorega ka tiragalo e e ntiragaletseng...

read more

Khumo

POTSO: Ga ke tlhaloganye Mma Malome, ke mme wa dingwaga tse di masome mararo le borobabongwe ke nna mo Serowe, ke tshela le rre wa dingwaga tse 41 yo o nnang...

read more

C. P, Palapye

POTSO: Ke fisiwa ke palamonwana e ke sa tlholeng ke nna le mong wa yone. Ke mosadi wa dingwaga tse di masome mabedi le bosupa, ke sale ke nyetswe ke na...

read more

Neo, Francistown

  POTSO: Ke tshaba go abelwa madi a mmele Mma malome ke mme wa dingwaga tse di masome mararo wa kwa Kgaphamadi, Francistown. Ke itsholofetse, ga ke na mogare mme ba bongaka...

read more

Anonymous, Molapowabojang

  POTSO: Re kgokgontshiwa ke mosadi Mmamalome go thata ya lentswe, le lelwapa le ka nna la thubega. Ke rre yo o nyetseng wa dingwaga tse di masome matlhano wa kwa Molapowabojang....

read more

Tadwa, Gaborone

POTSO: Ngwana ga a batle ke nna le mokapelo Ke mosetsana wa dingwaga tse di masome mabedi le borataro. Ke na le ngwana wa mosetsanyana yo o dingwaga di supang mme...

read more

Ronald Tshameko

POTSO - Ba nkitsa go dirisa sediba Ke nale matshwenyego a a seng kana ka sepe. Ke rre wa dingwaga tse di masome a marataro. E ne ya re ka ngwaga wa...

read more

Janet Mosebodi, Gaborone

POTSO - A CEDA  e dira tiro ya yone sentle? Go nale sengwe se se ntshwenyang ka lekalana la CEDA. Ke nna ke bona mo dipampiring tsa dikgang CEDA  e gapela batho...

read more

Tebogo Kesenogile, Francistown

POTSO - Nkuku o sotla ka rona Ke mosetsana wa dingwaga tse di lesome le bosupa, ke nale bonnake ba le babedi. Ke dira Form 4, fa bonnake ba le mo go...

read more

Basetsana Gaokgethelwe, Letlhakane

POTSO - Ke batla go simolola kgwebo  Ke mme wa dingwaga tse di masome mabedi le bobedi. Go nale dikompone tse di farologaneng tse ba ba mo go tsone ba tsamayang ba...

read more

Motlhokaina

Ga ke bone boroko Mmamalome
 Sa ntlha ke madume go wena Mmamalome, ke kwala jaana ka tshepo ya gore o tlaa ntswa thuso le kgakololo ka o le motsadi wame. Kana e...

read more

Orethusitse
 Otse

Go Mmamalome 
Ke monana mo motseng wa Otse mo Central District. Ke monana yo o itirelang mekgabisa, ke dira mekgabisa e e farologanyeng jaaka go tsenya mebu e e mebala mo...

read more

Tebogonyana

 We appeal for support Mmamalome 
Mmamalome we need your assistance to help
us find sponsorship. We are a group of 15 girls residing in Masuaditshwene ward in Molepolole. We have formed a football...

read more

M. C Sesinyi

  Ke lapile Mmamalome Ke mme wa dingwaga tse 27. Ke nna le rre wa dingwaga tse 39. Rre yo o dira go tlala ka diatla. Rre yo o ntshitse magadi ka...

read more

Ndadziila in Mapoka

  QUESTION O GANA GO YA GO ITLHATLHOBELA MOGARE Mmamalome Mmamalome, ke mosetsana wa di ngwaga tse di masome a mabedi le boroba bongwe. Ke tshedisanya le rre yo o mphetang ka dingwaga...

read more

G William at Selebi Phikwe Prison

QUESTION She wants nothing to do with me Mmamalome: I am a young man aged 22 years. My girlfriend broke up with me when I got arrested last year. She told me...

read more

Mmereki wa pele wa BMC in Maun

QUESTION Re batla go busediwa mo tirong Mmamalome: Ke ne ke le mmereki wa matlhabelo a Maun (BMC). Erile matlhabelo a BMC a tswalwa ka 1997 modulasetilo wa nako eo a re...

read more

Khumo in Jwaneng

QUESTION Mmamalome: Ke mosetsana wa dingwaga tse di masome a mararo le bone. Erile ka ngwaga wa 2002 ka segofadiwa ka ngwana wa mosetsana, mme dikgwedi morago ga seo rraagwe ngwana a bolela fa...

read more

Ditlogolo

 RE SOTLWA KE BAPHAKISI MO BOTETI Mmamalome Re kwala jaana e le la ntlha re kwalela koo ka ngongorego ya rona mo Boteti. Ngwaga ono re phakisiwa ke batho ba ba sa...

read more

M. C Sesinyi Kanye

Mmamalome.  Ke mme wa dingwaga tse 27. Ke nna le rre wa dingwaga tse 39. Rre yo o dira go tlala ka diatla. Rre yo o ntshitse magadi ka 2009 ka...

read more

K. M. Moment Nkange

 Mmamalome Ke a dumedisa Mmamalome, ke mosadi wa dingwaga tse di masome mabedi le boferabobedi. Ke kopa thuso mo go wena motsadi wame. Ke batla nyalo ka pelo e e botlhoko....

read more

Segomotso

 Mmamalome Ke rre wa dingwaga tse di masome mararo le borobabobedi mme bothata jwa me ke gore ke na le ngwana kwa Khakhea. Ngwana yo ga ke mo itse ka gore...

read more

Cecilia Ga-Mononyane

  Go rileng ka basimane ba gompieno? POTSO Mmamalome mo ke go bonang ke dumela gore bontsi bo go lemogile. Bana ba basimane ba malatsi a ga ke itse gore a ga ba...

read more

Letty, Bokaa

  Ga a ikamogele POTSO Mmamalome kgaitsadiake o palelwa ke go ikamogela ntswa rotlhe re lemoga fa a sa tsoga gotlhelele. Kgaitsadiake o ne a ntse a nna le mmaagwe bana ba gagwe...

read more

Tinah, Mokolodi

  Matsale ga a mpatle POTSO Mmamalome ke na le ngwaga tse pedi ke nyetswe, mme ebile ke nyetswe ke monna yo o nthatang. Mathata ke mmaagwe. Pele ga re nyalana mme yo,...

read more

Masedi, Tsabong

  O loba ngwana   POTSO Ke mme yo o nang le lelapa la gagwe mme e bile ke dumela thata mo Modimong. Mme Mmamalome ga ke je diwelang ka kgaitsadiake a ntshedisetsa mo...

read more

Angel, Francistown

Ke tlhorontshwa ke dintsa   POTSO Kana molemo wa kgang ke go buiwa, ke nna mo Somerset mme ga ke nne sentle ke dintsa tsa lefelo le. Moagisanyi wame o ruile dintsa mme...

read more

Tshepelo , Kumakwane

  Ke buile ke lapile POTSO Mmamalome nthusa, ke na le ngwana wa mosetsana wa dingwaga tse 19. Ngwana yo o goletse mo kerekeng e le ngwana fela yo o nkutlwang mme fa...

read more

Maatla Moroka, Mmadinare

Ke kgokgontshiwake mokapelo  POTSO   Ke rre wa dingwaga tse di masome a mararo le botlhano. Ke ratana le mme wa dingwaga tse di lesome le boferabobedi. Mme yo ke tshotse ngwana le ene. Mathata ke...

read more

Kedisaletse Kethobogile, Tonota

POTSO - Ke batla go ithuta go sega le go kgabisa diaparo    Ke lemogile fa Motswana a rata mmala wa lefatshe la gagwe jaanong ke batla go ithuta go sega le go...

read more

Polling

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination against cervical cancer starts on February 23-27. Vaccination will be given to girls in standard 5,6 and 7 and out of school girls aged 9-13. Are you worried about how this could affect?

It can save my childís life.
OMG!!I am not comfortable with the vaccination. Is it safe?
Itís safe and effective
result

Blogs

Beauty Tips

Beauty Tips

read more »

Finace Tips

Finace Tips

read more »

Health Tips

Health Tips

read more »

Recipes Tips

Recipes Tips

read more »

Travel Tips

Travel Tips

read more »

email us 800 space dailynewsonline Kutlwano Kutlwano